24/7/365 bereikbaarinfo@s-trans.nl+31 (0) 20 210 1744

Opzoek Naar Transport?
Bel Ons Nu

+31 (0)20 210 1744

Algemene voorwaarden

Betaling, contractuele rente, incassokosten en forumkeuze

  1. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op IBAN NL98RABO0345441966 (Rabobank) ten name van S-Trans Breda te Breda.
  2. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd. Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van S-Trans Breda op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. S-Trans Breda is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen.
  3. Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw, tenzij de wederpartij een particulier is in welk geval de incassokosten worden begroot conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  4. In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wanneer er beslag ten laste van de wederpartij wordt gelegd, alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. S-Trans Breeda is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.
  5. De rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen die mochten ontstaan tussen de wederpartij en S-Trans Breda kennis te nemen. S-Trans Breda blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Facturaties:
• Factuur(en) kunnen jullie sturen naar info@s-trans.nl • Vermeld altijd het ordernummer van desbetreffend opdracht • Per factuur in een PDF bestand toesturen • Factuur(en) word(en) 14 dagen naar ontvangst betaald • Alleen facturen in PDF bestand en geen andere documenten toevoegen

• Factuur gegevens: S-Trans Sneltransport | Adres: Noortberghmoeren

40, 4824JG BREDA | Tel +31636335583 |KVK: 75694190 |BTW: NL242150032B01 | IBAN: NL98RABO0345441966 |

 

Geen betaling ontvangen na 14 dagen? Mochten jullie na 14 dagen geen betaling van ons ontvangen hebben, dan graag contact opnemen met ons op +31636335583. Dan is er iets in de verwerking van de facturen bij ons niet goed gegaan.